Ortak bir Çerkes alfabesi imkansız değil

Araştırmacılar ortak Çerkes alfabesinin ve ortak bir edebi dilin mümkün olduğunu savundu.

Dünya Çerkes Birliği, 13 Mayıs olağan yönetim kurulu toplantısında, ortak Çerkesçe alfabesinin oluşturulması için Adıge dil bilimcilerinden müteşekkil bir komisyon kurulmasına karar verdi. Komisyona, 19 Eylül’de yapılacak kongreye kadar, ortak bir alfabenin taslağını hazırlama ve Çerkes dilinin ortak standartlarını belirleme görevi verildi.

Kabardey-Balkar Üniversitesi filoloji bölüm başkanı Hamişa Timijev Kavkazki Uzel’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kabardey-Çerkes ve Adıgeyce alfabelerinin aralarında çok az bir fark var. Bu farklar fonetik ve imlada. Bu sebeple, bu üç dili ortak bir paydada buluşturmak imkansız değil. Daha zor olan ortak bir edebi dil oluşturabilmek. Bugün dünyanın birçok yerine dağılmış Çerkesler mevcut. Bu dağılan Çerkeslerin konuştuğu Kabardey-Çerkes ve Adıgeyce arasında önemli farklar var. Ama bu mesele de çözülebilir. Mesela Gürcistan Svanlar, Megreller ve Acarlar gibi birçok etnisitenin bulunduğu bir ülke. Bu dillerin arasında da önemli farklar var. Fakat onlar ortak bir dil oluşturmayı başardılar.”

Hamişa Timijev’e göre, ortak bir alfabe ve ortak bir Çerkes dilinin oluşturulmasına hükümetler de karşı değil. Bilindiği üzere, 2002’de Kabardey-Balkar parlamentosu “tüm Adıgeler için ortak dil” kanunu kabul etti. Timijev konuşmasında, bu kanun gereğince Kabardey-Balkar’da bir komisyon oluşturulduğunu, komisyonun ortak bir alfabe oluşturduğunu, fakat kanunun Adıgey parlamentosu tarafından kabul edilmediğini hatırlattı.

Ortak Adıgece alfabenin tarih içinde halklar arasında oluşan farklılıkların tesviyesine sebep olup olmayacağı sorusunu Timijev “Biz zaten tek bir halkız. Aramızdaki farklar psikolojik ve kültüreldir. Bunlar da zenginliklerimizdir. Bu sebeple ortak bir alfabe bir problem teşkil etmez” şeklinde cevapladı.

Rusya Bilimler Akademisi Kabardey-Balkar Bilim Merkezi Müdürü Petr İvanov, ortak bir Çerkesçenin oluşturulması meselesinin 90’lı yıllardan beri görüşüldüğünü, ancak bazı sebeplerden ötürü Adıge temsilcilerinin kendi aralarında anlaşamadıklarını ifade etti.

Kabardey Kongresi’nden Aslan Beşto, dil farklılıklarının halkların birbirini anlama ve birleşmesine olumsuz etki ettiğini düşünüyor. Beşto’ya göre bölünen halk, birbirinden haberi olmadan yaşıyor ve asimile oluyor.

Beşto, açıklamasında, “Bu durum, Adıgelerin azınlıkta olduğu Adıgey Cumhuriyeti’nde meydana geliyor. Aynı şey Karaçay-Çerkes’teki Çerkeslerde de yaşanıyor. Okullarda anadil ders saatlerinin azaltılması da olumsuz bir etki oluşturuyor” dedi. Beşto lehçeler arasındaki farkların aşılabileceğini söyleyerek, Şapsığ ve Bjedug lehçelerini iki haftada öğrendiğini söyledi.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Yorumlar
 1. Yılmaz Özcan

  Kullanılmakta olan yazı sistemi insan beynine fazladan bir yük
  yüklüyorsa, o yük, hem ona ve hem de insanlığa büyük zarar verir.
  İnsanlar okuduklarını rahat olarak algılayabilmeli, zinde beyinle
  incelemelerini hızlı yapabilmelidirler. 07.08.2015 Yılmaz Özcan
  TÜRKİYE

 2. Yılmaz Özcan

  . ADIGE YAZISI’NIN YERİ VE ÖZELLİKLERİ
  .
  . Toplumların kullandıkları yazı sistemleri; bulunduğumuz hız
  çağında, hız kriteri esasına göre oluşmuş olan iki kategoriden
  birinde yer almaktadırlar. Bu yazı kategorileri şunlardır:
  . 1. Sadece standart latin harflerini kullanan yazı sistemleri.
  . 2. Özel harf de bulunduran yazı sistemleri.
  . Bunlardan ilk gruba giren yazı sistemleri, birinci lig yazıları
  olup teknik gelişmelerin tüm olanaklarından yararlanırlar. Çünkü
  bu yazılar, tüm programlara ve yeni gelişmelere uyumludurlar ve
  işlemlerde hızı azaltmazlar.
  . İkinci gruba giren yazı sistemleri; alt liglerde yer alırlar ve
  kullanılan özel harfleri destekleyen programlardan yararlanırlar.
  Ama yeni teknik gelişmelere aynı anda uyumlu olamazlar, bunun
  için aracı programlara gereksinim duyarlar. Bu durum; donanımın
  ve personelin birim zamandaki verimini ve hızını azaltır. Ayrıca her
  font özel harfleri desteklemez. Almanlar bu durumdan kurtulmak
  için; yakın bir geçmişte, yüzlerce sene kullandıkları ve büyük B
  harfinin aşağıya doğru kuyruklu bir biçiminde olan özel harfi terk
  ederek onun ses değeri olan iki “SS” harflerini kullanmaya karar
  verip uygulamaya hemen koymuşlardır. Başka bir ifade ile “harf
  tasarrufu” prensibini ( !?. ) bozmuşlardır. Böylece yazıları birinci
  lige uyumlu duruma geçmiştir.
  . Adıge Yazısı (Adighe Txik’er); Adıge Dilbilimcileri tarafından
  bir yüzyıldan daha çok bir zaman içerisinde ortaya çıkarılmış olan
  (başka bir ifade ile tarihsel derinliği olan), dilbilimin tüm bilimsel
  kriterlerine uyan, Adıgece’nin yazılarını yeterli olarak “okunuşlu
  ve kullanışlı” duruma getirebilen, onun güzelliğini gösterebilen ve
  birinci lig koşullarına tam uygun olan bir yazı sistemidir.
  . Adıge Yazısı’nın kuruluş biçimi; onun, yukarıda sözü edilen
  özellikleri noksansız olarak taşıdığını göstermektedir. Bunu tam
  kanıtlamak için, Adıge Yazısı’nın kuruluşunu kısaca özetleyelim:
  . 1. Adıge Yazısı’nda “ c ” harfi, Türkçe’nin “ ş ” harfinin sesi
  değerindedir. “ c ” harfinin Türkçe’deki ses değeri, yalnız Türçe’ye
  özgüdür. Dillerin yazı sistemlerinde birkaç harf; kullanıldığı dile
  uygun olarak o dile özgü olan ses değerleri taşıyabilmektedirler.
  “ c ” harfinin Adıgece’deki ses değeri; bu dile uygun düşmekte
  ve “ ş ” sesinin Adıgece’deki farklı türevlerinin Adıgeceye uygun
  olarak okunuşlu biçimlerde yazılmalarına olanak sağlamaktadır.
  . 2. Adıge Yazısı’nda “ i “ harfi, Türkçe’nin “kalın ı” harfinin sesi
  değerindedir. Adıge Dilbilimci KUBE Şaban da, “ i “ harfini “kalın ı”
  sesi değerinde kullanmıştır. Batılılar da, Türkçe ve Doğu Avrupa
  dillerinin “ kalın ı ” seslerini aynı şekilde yazmaktadırlar. İnternette
  de durum öyledir.
  . 3. Adıge Yazısı’nda “ x ” harfi; Grekçe’de olduğu gibi “ ince k ”
  sesi ile “ h ” sesinin birleşimi olan bir ses değerindedir.
  . 4. Yukarıda ses değerleri belirtilen “ c, i, x ” harflerinin dışında
  kalan 23 latin harfinin Adıgece’deki ses değerleri, Latince’de ve
  Türkçe’de olduğu gibidir.
  . 5. Adıge Yazısı’nda birleşik harflerin oluşum kombinasyonları,
  hem Batı yazı normlarına ve hem de Adıgece’nin tüm özelliklerine
  uygundurlar.
  . Yukarıdaki açıklamalardan tam olarak görüldüğü üzere, Adıge
  Yazısı (Adighe Txik’er), aşağıdaki genel özellikleri taşımaktadır:
  . a. Oluşumunun tarihsel derinliği ve doğallığı vardır.
  . b. Kuruluşu Batı yazı normlarına tam uygundur.
  . c. Türkçe’nin ve latin yazısı kullanan diğer dillerin yazıları ile
  barışıktır.
  . d. Adıgece’nin özelliklerinin bütün gereklerini sağlamaktadır.
  . e. Adıgece’nin yazılarını yeterli olarak “okunuşlu ve kullanışlı”
  duruma getirebilmektedir. Batı dillerinin yazılarından daha sescildir.
  . f. Birinci kategori yazı sistemlerinin tüm özelliklerine sahiptir.
  . Yukarıdaki özellikleri ve daha başka özellikleri taşıyan Adıge
  Yazısı (Adighe Txik’er), Adıgece için alternatifsiz ve milli olan tek
  yazı sistemidir. Adıge Toplumu’nca bir an önce harekete geçilerek
  yoğun bir biçimde kullanılması gerekmektedir.
  .
  . Yılmaz ÖZCAN
  . 30.03.2014
  . K.Maraş-Turkey
  .
  GUI LHITENIQHA:
  Mi txiqhaxem ya kopyexer, fts’ixu Adighexem yalhevqha-asime f’i xhuins.
  Fts’ixuiwe ye yi e-mail adres zevqhac’awe mi txiqhaxer zilhevmiqha-asa
  Adighe g’avmiqhaaneme kuediw f’i xhuins. 10.01.2016 YEMUZ Yilmez

 3. Yılmaz Özcan

  . ADIGECE’NİN SESLERİNİN YAZILIŞLARI
  .
  “ a = kısa a ” sesi olarak: “ aa = uzun a ” sesi olarak:
  ( g’ ) g’ah’ : getir . . g’aah’ : getiriyorlar
  ( h ) ha : o (zamir) . . haa-a : değil, hayır
  ( h’ ) xeh’at : giriyordu . . xeh’aat : girmişti
  ( q ) qab : kabak . . qaabze : temiz
  ( q’ ) q’a : mezar . . q’aachh’a : mezar başı
  ( qh ) qha : yıl, sene . . qhaatxe : ilkbahar
  ( xh ) yitxha : çizgi çiz . . yitxhaat : çizilmişti
  .
  “ kısa e ” sesi: “ a = uzun a ” sesi olarak
  mel : koyun maze : ay
  ne : göz dame : kanat
  .
  ..ee
  f’eey : kirli teep’e : üstünü ört, kapat
  yeeky : adım atıyor g’eex : (ot) biçiyor; aşağıya in
  .
  ..i
  ci : at zi : bir
  yiz : içi dolu bide : sert
  .
  ..o
  nobe : bugün xoh’a : giriyor (suya vb.)
  bo : ahır txuog’ue : bizim için gidiyor.
  .
  . “ u = uzun u ” sesi olarak
  . bzu : kuş
  . t’u : iki
  .
  ..y
  sy : benim sych : üç bıçak
  cyt’ : iki at g’yx : içinden çıkar
  .
  ..yy
  cyyin : bir şeyi uzatmak k’yyin : bağırmak
  byy : düşman fyyin : ıslık çalmak
  .
  a , aa , ee , i , o , uu , y
  ane : yemek masası ot : kenarında duruyor
  ade : pense, kıskaç oh’a : kenarına yaklaşıyor
  aax : ondan alıyorlar uuwin : ulumak
  aaxar : ondan aldıkları uuwir : uluyan
  eeyin : kötü olmak yt’ : iki el
  eex : o ondan alıyor yxir : elinden aldığı şey
  ix : ondan al
  iqhin : elinde bulundurmak
  .
  -a , -aa , -ee , -i , -o , -u , -uu , -y
  jis-at : söylüyordum t-ok’ : önümüzden çekiliyor
  yip-at : boyuyordun si-ot : önünde duruyorum
  jis-aat : söylemiştim ne-u : insan yüzü, sima
  jy-aat : söylemişti xee-u : içine batırıyor
  s-eex : elimden alıyor g’a-uuwt : uluyordu
  p-eex : senden alıyor de-uuwir : beraber uluyan
  t-ix : elimizden al g’if-yxt : elinizden alıyordu
  s-ix : elimden al p-yxar : senden aldığı şey
  ye-i : “inat” ünlemi
  acri-i : aşure
  .
  . – 2 –
  .
  ua , ue , uee , ui , uy
  uax : açıyorlar uixin : açmak
  uade : kenarına dikiyorlar uiv : kalın
  ueten : açıklamak uyxir : açmakta olduğu şey
  uexu : iş uyder : kenarına diktiği şey
  ueex : açıyor
  ueede : kenarına dikiyor
  .
  ua , -ue , -uee , -ui , -uy
  so-uate : açıklıyorum g’i-uik’ : bu yana çekil
  zi-uax : açıyorlar t-uik’ : önümüzden çekil
  p-ueten? : açıklar mısın? f-uyxt : önünüzden alıyordu
  s-uetin? : masaj yapayım mı? s-uyxir : önümden aldığı şey
  t-ueex : önümüzden alıyor
  zi-ueex : açıyor
  .
  b
  nibe : karın
  c
  cate : kaymak
  ch
  chabe : yumuşak
  d
  danew : ipek olarak
  dz
  dzeliw : söğüt olarak
  f
  fe : siz; deri
  g
  gaz : gaz
  gerc : fasulye
  gegu : oyun; düğün
  gy
  gyane : gömlek
  yigyi : şimdi
  yeegy : eğiriyor
  gu
  degu : sağır
  gh
  jighiw : ağaç olarak
  h
  hane : anne
  hade : baba
  i
  ialemet : acayip
  maine : mânâ, anlam
  j
  bajew : tilki olarak
  jh
  jhi : eski; rüzgâr
  k
  karton : karton
  kontrol : kontrol
  kezuwe : sırayla
  ky
  kyar : çatlamış olan
  yakyiw : onlar adım atarak
  yeeky : adım atıyor
  ku
  h’akuiw : fırın olarak
  .
  . – 3 –
  .
  l
  li : et
  lh
  lhi : kan
  m
  maze : ay
  n
  ne : göz
  p
  pe : burun
  q
  qab : kabak
  qaabze : temiz
  g’aqeeyin : genirmek
  qoplhe : zulaya bakıyor
  qoh’a : ardına geçiyor
  qu
  mequiw : kuru ot olarak
  qh
  qha : yıl
  qhaatxe : ilk bahar
  qheeyin : ağıtla ağlamak
  qhu
  meqhu : kuru hale geliyor
  r
  weram : cadde
  s
  se : bıçak
  wines : evdir
  t
  mate : sepet
  ts
  tsi : yün
  v
  guiven : gecikmek
  w
  wade : çekiç
  x
  xade : bahçe
  xoh’a : katılıyor
  xu
  nexu : ışık
  txuog’u e : bizim için gidiyor
  xh
  pxha : odun, ahşap
  xheeyin : kımıldamak
  xhu
  g’axhuiw : oluşarak
  y
  yatx : yazıyorlar
  yege : oku; çağır
  yoge : okuyor; çağırıyor
  z
  ze : bir defa, bir kez
  .
  . – 4 –
  .
  c’
  c’ale : genç
  f’
  maf’e : ateş
  g’
  g’ag’uen : gelmek
  g’aag’ue : gel
  g’eege : oku; çağır
  g’oplhe : bu yana bakıyor
  g’oh’a : ortaya çıkıyor
  g’u
  yeg’u : uygun
  h’
  h’alhe : yük
  k’
  k’apse : halat, ip
  nek’eguugu : göz arpacığı
  l’
  l’i : erkek, er, adam
  p’
  p’e : yatak; yer
  yip’-a? : beslemiyor mu?
  q’
  q’a : mezar
  q’u
  q’uih’ : gemi
  t’
  nat’e : alın
  g’yt’-am : kazmıyor
  ts’
  ts’e : isim, ad
  .
  xuezin : Cer xued-zas: Sütünü süzdük. zin : Cer d-zas : Sütü süzdük
  yisen : Pqor yit-sas : Direği diktik xesen : Jigh xet-sas : Ağaç diktik
  .
  g’uenu : gidecek (gelecek zamanda). g’ueniw : gitmek için (zarf-fiil).
  yidinu?: dikiş dikecek mi? ( ” ” ). dzeliw : söğüt olarak ( ” )
  .
  . BAZI İSİMLERİN YAZILIŞI
  .
  . İsimler isim oluşturan ekler alırlarken, iki isim veya bir isimle bir sıfat
  ya da bir isimle bir fiil birleşerek birleşik kelime oluştururlarken ya da
  tamlamalar oluşurken; isim gövdelerinin ilk hecelerinde bir “ a ” harfi
  geliyorsa o harf “ e ” sesi ile okunur, eğer isim gövdesinin ilk hecesinde
  çift “ aa ” harfi geliyorsa o çift harf “ kısa a ” sesi ile okunur. Bu esnada;
  isim gövdesinin ilk hecesinin ünlü sesi değişikliğe uğrasa da, harfi ya da
  harflerileri değiştirilmeden yazılırlar. Özel isimler, fiil gövdesine ek ya
  da isim eklenerek oluşan isimler; sesleri nasıl çıkıyorsa öyle yazılırlar.
  .
  . ÖRNEKLER
  .
  . xabzecxue, guawecxue, bajafe, zawejh, tanachh’a, g’aafe lhap’e
  g’aafejh, pasereey, xade k’ih’, xadexek’, , pxhuantec’e, malhxhaqhu,
  maxue k’ec’, , bzagyaqha, tanexhu, c’alef’, tanalhxue, pselhenibze.
  Adighebze, Abezexe, pselhek’e,

 4. Yılmaz Özcan

  . ADIGE YAZISI
  . “ADIGE YAZISI”NIN OLUŞUMU
  .
  1. Ünsüz seslerin arkalarında onlara bitişik olarak gelen bağımlı ünlü
  sesler; “ a , aa , e ,ee , i , o , u , uu , y ” sade ünlü harfleri ile yazılırlar.
  2. “ g’, h , h’, q , q’, qh , xh ” ünsüz seslerinin (harflerinin) arkalarında
  gelen “ kısa a ”sesi bir “ a ” harfi ile ve “ uzun a ” sesi iki “ aa ” harfi ile
  yazılırlar. Diğer ünsüz seslerin arkalarında gelen “ kısa e ” sesi bir “ e ”
  harfi ile ve “ uzun a ” sesi ise bir “ a ”harfi ile yazılırlar.
  3. “ İnce-uzun e ” sesi, her zaman iki “ ee ” harfi ile yazılır.
  4. Türkçe’deki “ kalın ı ” ünlü sesi, Adıgece’de “ i ” harfi ile yazılır.
  Ancak “ y ” harfinin arkasında gelen “ i ” harfinin sesi, daha ince
  olarak okunur.
  5. “ o ” harfinin sesi uzun olarak çıkar.
  6. “ g , g’, k , q , q’, qh , x , xh ” ünsüz seslerinin arkalarında gelen
  “ yarım u ” sesi bir “ u ” harfi ile ve “ uzun u ” sesi iki “ uu ” harfi ile
  yazılırlar. Diğer ünsüz seslerin arkalarında gelen “ uzun u ” sesi ise bir
  “ u ” harfi ile yazılır.
  7. Türkçe’deki “ ince i ” ünlü sesi, Adıgece’de “ y ” harfi ile yazılır.
  Ancak “ g , k ” harflerinin arkalarında gelen “ y ” harfinin sesi yarım
  ünlü olarak çıkar.
  8. Yan yana gelen iki “ yy ” harfinden önde olan “ y ” harfi onun ünlü
  sesini ve arkada olan “ y ” harfi ise onun ünsüz sesini gösterir.
  9. Sade ayrılan ünlü sesler; kelimelerin ilk sesleri olarak geldiklerinde
  “ a , aa , ee , i , o , uu , y ” sade ünlü harfleri ile ve kelimelerin içlerinde
  ya da sonlarında geldiklerinde harflerinin önlerine kısa çizgi ( – ) işareti
  konarak “ -a , -aa , -ee , -i , -o , -u , -uu , -y ” grupları ile yazılırlar.
  10. Birleşik ayrılan ünlü sesler; kelimelerin ilk sesleri olarak geldiklerinde
  “ ua , ue , uee , ui , uy ” birleşik ünlü harfleri ile ve kelimelerin içlerinde
  ya da sonlarında geldiklerinde birleşik harflerinin önlerine kısa çizgi ( – )
  işareti konarak “ -ua , -ue , -uee , -ui , -uy ” grupları ile yazılırlar.
  11. Serbest ünüz seslerin bir kısmı sade ünsüz harfleri ile ve bir kısmı
  ise birleşik ünsüz harfleri ile yazılırlar.
  12. “ c ” harfi “ ince ş ” sesini ve “ ch ” grubu ise “ kalın ş ” sesini gösterir.
  13. “ g , k ” harflerinin arkalarında gelen ince ünlü harfler; onları, ince
  ünsüz sesleri ile okutur. Ancak “ gegu ” kelimesinin ve ondan türeyen
  kelimelerin ince ünlülerinin önlerinde gelen “ g. ” harfi, “ dj ” sesiyle okunur.
  14. Ayrı ünsüz ses olarak ünlü harflerin başlarında gelen “ h ” harfi,
  kesintisiz olarak çıkan ses gruplarını oluşturur.
  15. Arapça’nın “AYIN” harfinin ünsüz sesi, “ i ” harfi ile yazılır.
  16. “ x ” harfi, normal olarak “ ince k ” sesi ile “ h ” sesinin birleşimi
  bir sesle okunur. Ancak çoğul eki olarak gelen “ xe ” grubu, Türkçe’nin
  “ ha ” sesiyle de okunabilir.
  17. “ g , k , u ” harflerinin arkalarında olmadan tam ünlü harflerin
  önlerinde veya arkalarında gelen “ y ” harfi, Türkçedeki ünsüz sesi
  ile okunur.
  18. Sıkılmış ünsüz sesler, ünsüz harflerinin arkalarına apostrof ( ’ )
  işareti konarak ya zılırlar. “ g’ ” grubunun apostrof işareti “ g ” harfinin
  kalın ünsüz sesini ve “ k’ ” grubunun apostrof işareti ise “ k ” harfinin
  ince ünsüz sesini sıkar.
  19. Birleşik ünsüz harflerin birleşen harfleri; biribiri arkasında ama
  birleşmeden ayrı sesler olarak geldiklerinde, aralarına kısa çizgi ( – )
  işareti konarak yazılırlar.
  20. Adıgece’nin “zarf-fiil” kelimeleri; seslerin yazılışlarına örnek olarak
  verilen kelimelerden “zarf-fiil (gerundium)” olanların yazıldıkları gibi
  yazılmalıdırlar.
  .
  . – 1 – 2014 Yılı – Yılmaz ÖZCAN

 5. Yılmaz Özcan

  . ADIGHEBZEM YI MAQXEM YA TXIK’EXER
  .
  MAQ CHAPXHA PSALHEXER
  ..a (maq ui zeece k’ec’ ye maq ui zeece k’ih’)
  g’ah’, h’a , qab, qha (maq ui k’ec’iw), dame (maq ui k’ih’iw), maxue
  ..aa (maq ui zeece k’ih’)
  g’aah’, g’aag’ue, yih’aas, qaame, qhaatxe, lhexhaa
  a (maq ui guek’ k’ec’)
  ane, ade, aze, ache, ase, abe;
  yi-a-am, jit-at, wive-at, yi-ar, jy-ar, yiry-at
  aa (maq ui guek’ k’ih’)
  aax , aaxir, aaxt, aaxhce, aaxh, aaw;
  yi-aa-am, jit-aat, wive-aat, yi-aar, jy-aar, yiry-aat
  b
  bac, bide, nibe, ziwibidir, qab, c’ib
  c
  cate, ce, cent, yeece, nisace, quec, guec
  ch
  chabe, chen, ache, guache, g’ach, wech
  c’
  c’ale, c’e, mac’e, qhaac’e, xuec’, nec’
  d
  danew, de, made, xede, yeed, wered
  dz
  dze, dzin, teedzen, badze, yeedz, g’adz
  ..e (maq ui zeece k’ec’)
  mel, yege, ne, pe, jhe, se
  ..ee (maq ui zeece k’ih’)
  teep’e, f’eey, teedzen, jee-a
  ee (maq ui guek’ k’ih’)
  eex, eeyin, eeyt, eeyir, eeys, eeyiwe;
  g’i-eex, s-eex, f-eexir, zi-eex, xue-eeyin, t-eexir
  f
  fe, falhe, yefe, g’aafe, nef, nibef
  f ’
  f’eey, f’i, maf’e, l’if’ijh, af’, k’if’
  g
  gaz, gazete, gok’, goh’a, gen, gerc, degeey, gegu
  gy
  gyane, yigyi, yagy, tegy, yeegy, digy, dogy, habgy (y nique)
  gu
  guape, guek’in, gueex, gui, guu, zeguyxir, degu (u nique)
  g’
  g’ag’uen, g’eege, g’izet, g’yx, g’oplhe, g’oh’a
  g’u
  g’uar, g’uen, g’ueet, tg’uin, g’uytar yeg’u, t’eg’u (u nique)
  gh
  ghizin, lhaghe, jighiw, ghin, bghiripx, bghi
  h
  hane, hade, haa-a, hee, hi, hy, ho, hu
  h’
  h’alhe, h’i, xeh’a, deh’an, xueh’, soh’
  ..i (maq ui zeece k’ec’iw)
  bin, blin, xi, zi, yi, bqhui
  i (maq ui guek’ k’ec’)
  iqhin, iqh, ih’, ix, ipxir. ipxiw;
  yi-iqhir, t-ix, s-iqhs, ye-i, acri-is, acri-ik’e
  i (maq de-uiw)
  ialemet, iam-yl, maine, duia, Ysmeiyl, Seiyd
  .
  . – 2 –
  .
  MAQ CHAPXHA PSALHEXER
  j
  jan, jen, bajew, bje, yoj, yij
  jh
  jhi, jhe, majhe, yajhe, l’ijh, yijh
  k
  karton, kart, kontrol, konser, ket, keey
  ky
  kyar, kyits’, yaky, ceky, yeeky, g’yky (y nique)
  ku
  dekuas, kued, dekueey, kuirit, kuyt’, xeku( u nique)
  k’
  k’ape, k’apse, nek’eguugu, yik’in, pik’, guek’
  l
  li, lejhen, pilelin, g’eelin, mel, mil
  lh
  lhap’e, lheped, lhelhen, malhe, xelh, delh
  l’
  l’i, l’en, mal’e, pl’i, melypl’, zil’
  m
  maze, mag’ue, xame, qaame, me, maq
  n
  naxue, ne, xenen, c’enen, den, ven
  ..o (maq ui zeece k’ih’)
  nobe, dog’ue, wizot, fo, yox, bo
  o (maq ui guek’ k’ih’)
  one, oh’a, owe, ot, o, or;
  ze-one, ze-oh’a, di-ot, zi-ok’, t-oxu, s-ok’
  p
  pase, pe, nape, yape, ziguep, dep
  p’
  p’alhe, p’e, yip’-a?, lhap’e, p’it’in, yap’
  q
  qab, qaabze, g’aqeeyin, qyyin, qoplhe, qoh’a, widiqin
  qu
  quaje, que, queedze, quiten, quyx, mequ
  q’
  q’a, q’aachh’a, q’axhuime, q’adek’, q’a-a, beq’
  q’u
  q’uafe, c’aq’ue, q’ueey, q’uih’, q’uyt’, q’uechin
  qh
  qha, qhaatxe, qheeyin, qhin, qhogu, qhyt’, maqh
  qhu
  qhuas, qhue, qhueeyin, qhuin, qhuyt’, meqhu
  r
  weram, dera?, mir, har, ziry, g’uer
  s
  se, sabe, nisac’e, xesin, wes, wines
  t
  tane, teetir, pitin, yitin, xet, yet
  t’
  t’u, t’eten, nat’e, g’yt’-am, g’aat’, g’izot’
  ts
  tseey, tsi, batse, xetsiwen, chh’ats, nebjhits
  ts’
  ts’e, ts’ixu, sots’ixu, h’ap’ats’e, ts’ine, ts’uwin
  .
  . – 3 –
  .
  MAQ CHAPXHA PSALHEXER
  ..u (maq ui zeece k’ih’ ye maq ui zeece nique)
  t’uwe, duneey, g’uenur, gedu, nanu, bzu
  ..uu (maq ui zeece k’ih’)
  kuu, guu, nek’eguugu, diqhuirqhuu, cindirxhuu
  -u (maq ui guek’ nique)
  xe-u, xee-u, c’i-uxer, f’ep-u, yi-u, cxe-u
  uu (maq ui guek’ k’ih’)
  uu, uuwin, uuwt, uuw, uuwinut, uuwinur;
  de-uuwir, g’a-uuw, g’a-uuwir, de-uuwe, g’a-uuwe
  ua (dyftongu guek’ k’ih’)
  uaxiw, uadze, uachh’a, uac, uac’e, uade;
  so-uate, t-uac, t-uax, bo-uater, g’i-uaxir, zi-uaxir
  ue (dyftongu guek’ k’ec’)
  ueten, uen, uetin, uexu, uexuicxue, uent’en;
  p-ueten?, zi-uetir, yee-uet, t-uen, p-uetin, so-uer
  uee (dyftongu guek’ k’ih’)
  ueexu, ueec, ueec’e, ueek’e, ueedze, ueede;
  s-ueex, zi-ueex, g’i-ueedz, t-ueec, s-ueexu, zi-ueec
  ui (dyftongu guek’ k’ec’)
  uix, uine, uich, uip’en, uic’en, uidze;
  g’i-uik’, zi-uik’, s-uik’ir, s-uit-s, ze-uil’en, g’i-uix
  uy (dyftongu guek’ k’ih’)
  uyxir, uyxt, uycir, uyc’et, uyder, uydzar;
  s-uyxir, t-uyxt, ze-uyxir, p-uycir, g’i-uycar, si-uyct
  v
  nive, guiven, ven, mave, vag’ue, vaqa
  w
  wade, wase, zewen, g’awen, wigy, aw
  x
  xade, xeku, xoh’a, xoxhue, xex, g’ax
  xu
  xuabe, xueg’uen, xueeyin, xuyt, xuoze, nexu
  xh
  pxha, xheeyin, maxhce, baxha, pxhoqhu, yipxh
  xhu
  xhuas, melixhue, g’axhueeyir, txhui, pxhuyt’, mexhu
  ..y (maq ui zeece k’ih’iw ye maq ui zeece niquew)
  g’yk’, k’yyin, sy, dy , wy, cyt’, yaky (y nique)
  y (maq ui guek’ k’ih’)
  yt’, yt’iw, ychir, yxir, yxiwe, yxt;
  g’i-yxar, s-yxt, p-yxir, g’i-yxt, ze-yxir, t-yxinur
  y (maq de-uiw)
  yatx, yege, yeegy, k’yyin, yoge, Adigheey
  z
  ze, ziguer, aze, xuezen, nez, yiz
  .
  . – 4 –
  .
  . TS’E TXIK’ER
  .
  . Ts’exem ts’e g’aziqhaxhu k’epih’axer g’ichachtem, ts’yt’ ye zi ts’ere
  zi xuedaqhare ye zi ts’ere zi g’axhuiqhare zegueh’aw psalhe zeguetxer
  g’ichuixhuxem, psalhe zepic’axer g’ichuixhuxem; ya ts’e psalhepqxem
  ya pe maqilhxem zi “ a ” h’arf xetiw g’aag’uew chitime ha h’arfim “ e ”
  maqk’e doger, ya ts’e psalhepqxem ya pe maqilhxem “ aa ” h’arfyt’
  xetiw g’aag’uew chitime ha h’arfyt’im “ a k’ec’ ” maqk’e doger. Ha
  psalhexer ye psalhe zepic’axer g’ichixhuxem; ya ts’e psalhepqxem ya
  pe maqilhxem ha ya maq uixer zeg’uek’xemy, habixem ya h’arfxer
  zedmixhuek’iw dotxir. Ha yegek’exer, Adighe Txik’em yi tejwydxers.
  Ts’e wineeyxer, g’axhuiqha psalhepqxem k’epih’a ye ts’e g’aagueh’aw
  g’axhu ts’exer; ya maqxer g’izeryk’xem xuedexew dotxir.
  . Chapxhaxer: xabzecxue, guawecxue, bajafe, zawejh, tanachh’a,
  g’aafe lhap’e, g’aafejh, pasereey, xade k’ih’, xadexek’, , pxhuantec’e,
  malhxhaqhu, maxue k’ec’, bzagyaqha, tanexhu, c’alef’, tanalhxue,
  pselhenibze. Adighebze, Abezexe, pselhek’e,
  . Iarapibze psalhexem ya “ dj ” maq de-uir, Adighebzem “ j ” maq
  choxhuiry “ j ” h’arfk’e chidotxir. Xame psalhexem ya “ ç ” maq de-uir,
  Adighebzem “ c ” maq choxhuiry har “ c ” h’arfk’e chidotxir. Xame
  psalhe guerexer Adighebzem chiditxim chiqhue, habixem chabew
  g’yk’ ya “ h ” maq de-uiry, Adighebzem “ x ” h’arfimk’e chidotxir. Ha
  yegek’exery, Adighe Txik’em yi tejwydxers.
  . Chapxhaxer: jenet, jemiat, jewap, Cyn, Ceky, Cerkes, mixuym,
  cexyd, xiyerogulyf, Ybrexym.
  .
  . YEMUZ Yilmez
  . 2014 Qha.
  .
  . ADIGHEBZEM YI MAQ TABLOXER
  .
  . MAQXEM YA GUIPXEM YELHITAWE MAQ TABLOR
  .
  A. Maq uixer:
  . 1. Maq ui zeecexer:
  . ..a , ..aa , ..e , ..ee , ..i , ..o , ..u , ..uu , ..y .
  . 2. Maq ui guek’xer:
  . (a). Maq ui guek’ zaquexer:
  . (I). Psalhexem ya pe maqxew g’ichig’uexem ya txik’exer:
  . a , aa , ee , i , o , uu , y .
  . (II). K’elhig’ue maqxew g’ichig’uexem ya txik’exer:
  . -a , -aa , -ee , -i , -o , -u , -uu , -y .
  . (b). Maq ui guek’ zeguetxer (dyftonguxer):
  . (I). Psalhexem ya pe maqxew g’ichig’uexem ya txik’exer:
  . ua , ue , uee , ui , uy .
  . (II). K’elhig’ue maqxew g’ichig’uexem ya txik’exer:
  . -ua , -ue , -uee , -ui , -uy .
  B. Maq de-uxer:
  . 1. Maq de-u xuytxer:
  . b , c , ch , d , dz , f , g , gy , gu , gh ,
  . h , i , j , jh , k , ky , ku , l , lh , m ,
  . n , p , q , qu , qh , qhu , r , s , t , ts ,
  . v , w , x , xu , xh , xhu , y , z .
  . 2. Maq de-u xuizaxer:
  . c’ , f’ , g’ , g’u , h’ , k’ , l’ , p’ , q’ , q’u ,
  . t’ , ts’

 6. Yılmaz Özcan

  . ADIGHE TXIK’ER
  . “ADIGHE TXIK’ER” G’IZERIXHUIR
  .
  1. Maq de-uxem ya wijhxem g’ytxew habixem g’aaguetxew g’aag’ue
  maq ui zeecexer; ya “ a , aa , e , ee , i , o , u , uu , y ” maq ui h’arf
  zaquexemk’e dotxir.
  2. “ g’, h , h’, q , q’, qh , xh ” maq de-uxem ya wijhxem g’ytiw g’aag’ue
  “ a k’ec’ ” maqir zi “ a ” h’arfk’e, “ a k’ih’ ” maqir “ aa ” h’arfyt’k’e dotxir.
  Hadireey maq de-uxem ya wijhxem g’ytiw g’aag’ue “ e k’ec’ ” maqir zi
  “ e ” h’arfk’e, “ a k’ih’ ” maqiry zi “ a ” h’arfk’e, dotxir.
  3. “ e psiqhue-k’ih’ ” maqir, sitim chiqhuey “ ee ” h’arfyt’k’e dotxir.
  4. Tirkuibzem yi “ ı ” maq ui qhuimir, Adighebzem “ i ” h’arfimk’e chidotxir.
  5. “ o ” h’arfim yi maqir, maq ui k’ih’iw g’ok’ir.
  6. “ g , g’, k , q , q’, qh , x , xh ” maq de-uxem ya wijhxem g’ytiw
  g’aag’ue “ u nique ”maqir zi “ u ” h’arfk’e, “ u k’ih’ ” maqir “ uu ”
  h’arfyt’k’e dotxir. Hadireey maq de-uxem ya wijhxem g’ytiw g’aag’ue
  “ u k’ih’ ” maqiry zi “ u ” h’arfk’e dotxir.
  7. Tirkuibzem yi “ i ” maq ui psiqhuer, Adighebzem “ y ” h’arfimk’e
  chidotxir. “ g , k ” h’arfxem ya wijhxem g’ytiw g’aag’ue “ y ” harfim yi
  maqir, maq ui niquew g’ok’ir.
  8. Zebqhadetiw g’aag’ue “ yy ” h’arfyt’im yape yit yi “ y ” h’arfim habi yi
  maq uir, yawijh g’yt yi “ y ” h’arfimy habi yi maq de-uir g’eeqhalhaqhuir.
  9. Maq ui guek’ zaquexer; psalhexem ya pe maqxew g’ichig’uexem ya
  “ a , aa , ee ,i , o , uu , y ” maq ui h’arf zaquexemk’e, psalhexem xetxew
  ye ya k’ewix maqxew g’ichig’uexem ya h’arfxem ya pexem yequa k’ec’
  ( – ) naqhiche pitlhh’awe ya “ -a , -aa , -ee , -i , -o , -u , -uu , -y ”
  guipxemk’e dotxir.
  10. Maq ui guek’ zeguetxer; psalhexem ya pe maqxew g’ichig’uexem
  ya “ ua , ue , uee , ui , uy ” maq ui h’arf zeguetxemk’e, psalhexem
  xetxew ye ya k’ewix maqxew g’ichig’uexem ya h’arf zeguetxem ya
  pexem yequa k’ec’ ( – ) naqhiche pitlhh’awe ya “ -ua , -ue , -uee , -ui ,
  -uy ” guipxemk’e dotxir.
  11. Maq de-u xuytxem ya zi ah’ar ya maq de-u h’arf zaquexemk’e, ya
  zi ah’ary ya maq de-u h’arf zeguetxemk’e dotxir.
  12. “ e , ee , y ” h’arfxem ya pexem yitxew g’aag’ue “ g , k ” h’arfxem,
  Adighebzem cha-a ya maq de-u psiqhuexemk’e doger. Hawe “ gegu ”
  psalhemre habi g’iteexhuik’a psalhexemre ya maq ui psiqhuexem ya
  pexem yitiw g’aag’ue “ g ” h’arfim, Iarapibzem yi “ dj ” maqk’e doger.
  13. Maq de-u chh’axuew maq ui h’arfxem ya pexem yitiw g’aag’ue
  “ h ” harfim, zepimiwiw g’yk’ maq guipxer g’eeqhaxhuir.
  14. Maq ui psoxem ya pexem ye ya wijhxem yitiw g’aag’ue “ i ” h’arfim,
  Iarapibzem yi “AYIN” h’arfim yi maq de-uimk’e doger.
  15. “ g , k , u ” h’arfxem ya wijhxem g’ymitiwe maq ui h’arfxem ya
  pexem ye ya wijhxem yitiw g’aag’ue “ y ” h’arfim, Tirkuibzem chy-a yi
  maq de-uimk’e doger.
  16. Maq de-u xuizaxer, ya maq de-u h’arfxem ya wijhxem apostrof ( ’ )
  naqhicher g’iguetlhh’awe dotxir. “ g’ ” guipim yi apostrof naqhichem,
  “ g ” h’arfim yi maq de-u qhuimir yeexuizir. “ k’ ” guipim yi apostrof
  naqhichem, “ k ” h’arfim yi maq de-u psiqhuer yeexuizir.
  17. H’arf zeguetxem ya h’arfxer zek’elhipitiw hawe maq chh’axuexew
  g’ichig’uexem, habixem ya h’arfxem ya zexuakuxem yequa k’ec’ ( – )
  naqhiche detlhh’awe dotxir.
  18. Adighebzem yi “zerixhu-c’ik’e” psalhexer, chapxhaxem yaxet
  “zerixhu-c’ik’e (gerundium)” g’axhu psalhexer zeritxaxem xuedexew
  ditxin xueeys.
  .
  . – 1 – 2014 Qha – YEMUZ Yilmez

 7. Yılmaz Özcan

  . HALIH’IM DAWERE H’EESEP YETTIJIFINU?..
  .
  . Dizyt qham yi Chiqhue Maxuem, weramxem sloganxer g’ichidmik’yyxew
  Adighe Chiqhuek’ek’e dichichiqhuen xueeys!.. Ha dy chiqhuenim g’ipitiwe
  bledqhak’a zi qham yi h’eesepir tc’ijiwe tc’efa, dimicef’a dy uexuiqhuexem
  daxeplhejin, haxer ze-iziqhah’a sebepxer g’adqhuetiw dy lejhek’e, dy uexu
  c’ek’e meetodxer revyzyon tc’ijin xueeys. Qha g’as dy nesip’exem dinesifin
  zerixueeyxer zichidqhaqhuipchen xueey-am! Zi dits’ixuiwe yape gyic’e mi
  wipc’exer de dizewipc’ijin xueeys: Adighebzer f’iwe, yiryquiwe tc’ere? Har,
  dy binxemre dy c’aleqhualemre f’iwe yadqhac’efa? “Adighe Txik’er” tts’ixu
  Adighexem yadqhats’ixua?.. Habixem ya detxenexem; “Adighe Txik’er” dy
  Adighebzem alternatyfince yi txik’e system zaque g’izerixhuir yalhaqhuiwe
  qaabil yac’axe? Adighebzer zimic’e dy binxem, dy c’aleqhualem, g’itpic’a
  dy ts’ixuxem; dy winexem, chebet maxue g’as seh’atyt’ xuedyz, th’amaxue
  maxue g’asy seh’atyt’ xuedyz Adighebze chaqhaagew chaqhaac’ere?.. Ha
  wipc’exer dizewipc’ijxew habixem f’iwe dateeguipsisih’ijin xueey g’oxhuir!
  Neqhuec’iw jit-an xueeyime; “Halih’ Lhap’em g’idyta dy Adighebzemre dy
  Adighe Kuilturimre xedqhaaxhuewe dqhapsewin chh’ak’e txuizif’ek’inuwe
  wazyfexewe g’itteexue, ha bledqhak’a qham chidqhazec’en xueeya dy jile
  uexuiqhue lhap’exem chich detxenexer yiryquxewe dqhazec’efa, habixem
  detxenexer yiryquxewe dimiqhazec’efa?” jit-aw dizewipc’ijiwe habixem ya
  h’eesepxer Halih’ Lhap’em dawere yettijifinumy haxem dateeguipsisih’ijin
  xueey g’oxhuir, pejiw di-Adighewe chitime, Halih’im h’eesep zereettijinury
  pejiw dy f’ech xhuiwe chitime!..
  .
  . YEMUZ Yilmez
  . 04.01.2016
  . K.Maraş-Turkey
  .
  . GUI ZILHITENIQHA-1:
  . Devlet xuyt dizerymi-am chh’ak’e, xuytiwe qararxer yiratiw ha qararxem
  qhazec’en xueey g’aaqhaxu uexuiqhuexer ziqhazec’efin organyzasyonxer
  dy-a-am!.. Hapxuede organyzasyonxer daqhawixuen-am. Hawe habixem;
  ya winafe c’aqhim c’etinu, Adighexer zyk’ damiqhap’et’awew kued didew
  dizeraqhah’awleeyinu xasexer zeman k’ih’ g’uets’xem haxer zaxueeyxem
  xuedexew daqhawixuenxes. Zeman k’ih’ g’uets’xem guiqhu kued deeh’iw
  xase winexer daqhac’inxesy k’elhig’uewe ha xase winexer g’it-ac’axijiwe,
  yeezixer g’aag’uexew, de winafexer g’itxuac’xew g’itteet’ish’ajinxes!.. Habi
  yawijhk’e, haxem bide didew zarizeetpxaxem chh’ak’e, de Adighexer zyk’
  damiqhap’et’awewe bilimxem xuedexew daqhaxhuinxes!.. Adighexem dy
  psewik’exer nobe hapxuedexes. Nobe ya ts’exer chi-a dy Adighe xasexer,
  konfederasyonxery xetiw hadireey dy Adighe organyzasyonxer psoguery
  hapxuedexes. Quaqhxem quetxew diziqhaxhuxem; yeezixem yaxuelajhe,
  ya ji-ac’e Adighe ts’ixuxem, yeezixer zaxueeyxem xuedexew Adighexem
  winafexer g’itxuiraqhac’xer. Quaqhxem quetxew diziqhaxhuxemre haxem
  ya ji-ac’e Adighe ts’ixuxemre dy Adighebzer pejiwe zyk’ zeraf’emi-uexuir,
  de Adighexem habi hatk’e tlhaqhuifin xueeys!..
  . Adighe organyzasyonxemre uinyversytexem yepxaw “Adighebzer pejiw
  eetud yac’iwe” jizi-a ynstytuxemre fakuiltexemre; Adighebzem, yilhes myn
  bek’amy ya yaqha f’ek’a zyk’ pejiwe ya sebep g’aazeerimik’inum chh’ak’e,
  habi hatk’e habixem dy lhepq guiqhaxer yapitlhh’afin-am! Dy Adighebzem;
  habixem, yilhes 80 lhandere ya yaqha f’ek’a zyk’ ya sebep g’eek’axe-am!..
  Harasy; “Adighebzer dqhapsewifin chh’ak’e organyzasyon qarar mixhuiw,
  Adighe Lhepq qarar yettin xueey g’oxhuir!” jido-ar. Ha dy lhepq qararir; zyk’
  dimipsalhewe, winafe dimic’iwe, zimy deeminiquequiwe, ha dy uexuiqhue
  lhap’em yi c’i-uim, xame ji-ac’exem zyk’ polemiky tiradmiqhac’ih’iwe, habi
  chh’ak’e zimy yi guiqhu dimic’iwe, zeriz-zeriziwe zerijilek’e “Adighe Txik’er”
  g’aatchtew zeeth’awe dixueejhewe, alternatyfince ha dy txik’e zaquemk’e,
  dy winexem, Adighebzer zimic’ej dy binxemre dy c’aleqhualemre g’itpic’a
  dy ts’ixuxemre Adighebzer chaqhaagew, chaqhaac’ew dixueejhewe ha dy
  lhepq qarar lhap’er dimiguivew c’exiw yettin xueey g’oxhuir, Adighebzemre
  Adighe Kuilturimre dqhapsewiniw, Adighexer dazidepsew xame lhepqxem
  daxemig’uedejiw, di-Adighewe dipsewijinu dixueeyiwe chitime!..
  . “Adighebzer eetud yac’iw” jizi-a ynstytuxemre fakuiltexemre deeplhxeme
  tlhaqhuxer mixers: Pejs, habixem Adighebzer eetud yac’ir. Hawe habixem,
  Adighebzem zig’iraqhawjhijin chh’ak’e mixhuiw, har zyk’ yamiqhap’et’ewen
  chh’ak’e yaqhazec’enu yemine uexuiqhuexer f’iwe eetud yac’ir. Habixem,
  qha 80 lhandere dy Adighebzer g’izidenaqhasar witikuim yit-s! Adighexem
  ya nexhiber; Adighebxer g’aamiwipselhij, har zyk’ ziramih’aj yaqhaxhuas!..
  “Adighebzem yi pser ze xek’ip’ateme!..” ja-axery poplhexer!.. Habi nexhire
  nexh leeyicxue neqhuec’ sit xhuin?!. Yigyiry zyk’ miwik’itexew Adighebzem
  topselhih’ifxer!.. Psalher dimiqhak’ih’in chh’ak’e habixem dy Adighebzem
  yiraxa leeyxem ya guiqhu yigyik’e tc’inu-am. Habixem; Adighebzer pejiwe
  eetud zic’xer psalhexew yaxueey-am, yaxueceky-am. C’exiwe yaqhal’enu
  zelejhxe Adighebzer ya milku wineeyiwe yabjir. Adighebzem teelejhih’aa
  neqhuec’ Adighe, Adighebzem teepselhih’iniwe yaxueey-am, yaf’ef’-am!..
  “De yedqhagyaxem nemic’ Adighebzem zyk’ ziry teepselhih’in xueey-am!”
  ja-ar… Ya chh’awsiqhuery, Adighebzem teelejhih’aa ts’ixuxer bzec’eniqha
  fakuiltexem zereemigyaxers. Habixem deejk’e yeezixem yade fakuiltexem
  yemigyaxer, Adighebzem zyk’ teepselhih’in xueeyxe-am…
  . Derk’e detxenery yireexhu c’eniqhaxer psory zimy ye zi guipimy ya milku
  wineey-am. Yi kryterxem teetiw zi c’eniqham yi zi ah’ar yiryquiw eetud zic’a
  zi ts’ixuir, ha c’eniqham teepselhih’ifiniwe h’aq yi-as. Habi yic’exer yiryquiw
  chitime, ha c’eniqham qhazec’en xueey g’yqhaxhu uexuiry yic’efink’e habi
  h’aq yi-as. Habi chh’ak’e, Adighebzem teelejhih’aa detxene zi Adighemy,
  Adighebzem teepselhih’ifiniwe h’aq yi-as. Har; h’aq quideeyiw g’aminewe,
  ha ts’ixu lhap’em yi guipsisek’emre yi lejhiqhamre witikuim g’izerylhh’anir,
  habi zi yi wazyfe lhap’es!..
  . Adighebzer pejiw f’iwe zilhaqhuxer; zyk’ xase ye neqhuec’ organyzasyon
  dimiwixuew, zedelejheniqha guipxer diwixuew, Adighebzem zec’iqhuxewe
  diteelejhih’ifins. “Adighe Txik’er” g’aatchtew zeeth’aw, habik’e dy binxemre
  dy c’aleqhualemre g’itpic’a dy ts’ixuxemre; dy winexem, Adighebzer tinciwe
  chaqhaagewe chaqhac’efins. Haxer tc’efin chh’ak’e, zi organyzasyon qarar
  dixueey g’axhu-am. Tc’en xueey uexuiqhuexer tinc didexew haxer mixers:
  1. Zimy, ziguerimy, zi organyzasyon qarary dipemiplhew dy “Adighe Txik’er”
  c’exiw zedqhaac’ew har g’aatchtew zeeth’awe dixueejhen xueeys.
  2. Tts’ixu Adighexem “Adighe Txik’er” f’iwe yadqhats’ixuin xueeys. Habixem
  chich, “Adighe Txik’er,” dy Adighebzem alternatyfince yi txik’e system zaque
  g’izerixhuir pejiw zidexer (qaabil zic’xer), Adighebzem teelejhih’inu guipxem
  g’aaxeh’aniw g’eedgexewe, “zedelejheniqha guipxer” diwixuen xueeys.
  3. “Adighe Txik’er” zeeth’aw habik’e dy binxemre dy c’aleqhualemre g’itpic’a
  dy ts’ixuxemre; dy winexem, chebet maxue g’as seh’atyt’, th’amaxue maxue
  g’asy seh’atyt’ xuedyz Adighebzer chaqhaagewe chaqhac’en xueeys.
  07.01.2016 YEMUZ Yilmez
  .
  GUI LHITENIQHA-2:
  Mi txiqhaxem ya kopyexer, fts’ixu Adighexem yalhevqha-asime f’i xhuins.
  Fts’ixuiwe ye yi e-mail adres zevqhac’awe mi txiqhaxer zilhevmiqha-asa
  Adighe g’avmiqhaaneme kuediw f’i xhuins. 10.01.2016 YEMUZ Yilmez

 8. Yılmaz Özcan / YEMUZ Yilmez

  WY KUEC’IM SICHIQHAJEEY!
  .
  “Qhogu jije sig’yk’iry nobe
  Se h’ac’ew sig’ipxueg’uas! (2)”
  “Zi apl’e g’izecek’ zaquey
  Zi wipc’ey wig’izemiwipc’! (2)”
  .
  YI G’ITEEQHAZEJIR:
  Hade xekuijhiw Qafqasiw,
  We sy pse, we sy duneey!
  Xame xeku sicheezecasy
  Wy kuec’im sichiqhajeey!
  .
  “G’isxuefh’y zi c’ag’ue f’its’e
  Seecasy teep’en g’isxuefc’! (2)”
  “Sidefceey Uachh’amaxuejhimy
  Sy jheguir yezivqhaqhac’! (2)”
  .
  YI G’ITEEQHAZEJIR:
  Hade xekuijhiw Qafqasiw,
  We sy pse, we sy duneey!
  Xame xeku sicheezecasy
  Wy kuec’im sichiqhajeey!
  .
  “Se syguim xelhxer yigyipstu
  Guimaxew g’ipxues-uetens! (2)”
  “Sy guic’em yi chexu guipsisery
  T’eg’u – t’eg’uiw g’ipxues-uetens! (2)”
  .
  YI G’ITEEQHAZEJIR:
  Hade xekuijhiw Qafqasiw,
  We sy pse, we sy duneey!
  Xame xeku sicheezecasy
  Wy kuec’im sichiqhajeey!
  .
  “Qhogu hane jije teetaxem
  Ya weredim g’ic’ede-uik’! (2)”
  “Zeeyincew g’ana wy binxemy
  Wy bqhaafe yaxuize-uix! (2)”
  .
  YI G’ITEEQHAZEJIR: (t’o)
  Hade xekuijhiw Qafqasiw,
  We sy pse, we sy duneey!
  Xame xeku sicheezecasy
  Wy kuec’im sichiqhajeey!
  .
  .
  XEKUIM DICHIRAXUIM ADIGHEXER ZETIRIZAWIK’A C’IK’EXER
  ZILHAQHUIW ZIPSEWA ZI ADIGHEL’IM HAXER G’IZERY-UATER:
  .
  FIG’ADA-UE TS’IXUXE!
  .
  Fig’ada-ue ts’ixuxe!
  Fig’ada-ue psory!
  Psalher Qafqas quircijhxers:
  Yamic’ejim xeh’aa uexhuiqhues,
  Zeman pcaqhuem c’yxhuima guawes,
  Nobe fyguim g’adqhak’ijinur!..
  .
  Se ha maxuem q’uih’ teedzap’em
  Sig’i-uik’iry sig’eejhas!
  Que yechanem sig’asawe
  Zi cu g’aag’uew g’isxuezas!
  .
  Jhak’em nepsir g’ichipitg’uim
  Selam tiqhuer yiroh’alhe,
  Sig’oguibjhiry “l’i yi lhepqim”
  Jis-aw c’alem sixuoxhuic’e.
  .
  “Zi lhebaques we wy nepsir,
  Plhaqhuijinum g’ipxuenejir.”
  Jy-aw cumy sy lhewijhir
  Yi qhogu hanew c’epxhuejas.
  .
  Se g’izokyir ha lhebaquer,
  Bqhuenc’aqh guerim siroh’al’e!
  L’awe chilhir c’eeqhu cheniquem!
  L’ewe chilhir habi xiwibjem
  Zi chytxu xhuiniw g’ic’ek’ins!
  .
  Zy gyanebqhar fic’a hanem
  Yi ner g’aaplhew pser chynas!
  Zy psem yege yi sabyyiry,
  Zeca bqhaafem c’eqhuelhh’aas!
  .
  Nasipincew g’aalhxua ts’ig’uir
  Cxeniw xueeysy xok’yyik’!
  Zy pse pitxem har zexaxiry
  Plhaqhuiw yaguir g’owizik’!
  .
  T’eg’u che-uijiry awa diqham
  Yi ne ts’ig’uxer c’ylhefas!
  Sery c’ag’uer zihanezequem
  H’adeteepxhue yaxuesc’as!
  .
  Cum jy-aawe se sy nepsir,
  C’ag’uem teetiw slhaqhuijas!
  Mys habdeejim sywvik’iry
  Se th’alhane bidew sc’as:
  .
  G’izeda-uer, aqil zy-ar,
  Mi uexu bzagem g’eezqhaliniw
  Yngyilyzimy Tirku pachtih’imy
  Sy xeku daxer chisxhuimeniw!
  .
  Yemine wizir zixeh’apawe
  Ziteeg’uedejir Tirkuim nesaxers!
  Ya nexhibyt’ir xir g’awquibeeyiry
  H’ap’ats’e uisiw xeg’uedejaxes!
  .
  G’aneja t’eg’uir mi quak’e – bghik’em
  Deviwbidawe divoqhal’ih’ir!
  Fe yit’aney fy th’alhanes,
  De dy ts’ixuxer f’iwe flhaqhuiw,
  Bghiris lhepqiw chi-a psomy
  F’i g’eexhuil’em fe fy guapew!
  Har hapxuedew chitir pejim
  Zilhemik’xer chixeg’uadem,
  Dy ts’ixuibzxer cipl’ejhaqhaw
  Xhaan beeyguelxem chizerapxhuem
  Xet yi h’ade fe vqheeyar?
  .
  Leey g’itteeh’aw sit c’evdar?
  H’apechipxe byyim yaxuexhuiw
  Sit fe diwe c’evmitxar?
  Zem Chamylim, zem Halih’im,
  Zem pachtih’im firyl’ig’ues!
  .
  Denew p’ere fe ts’ixuqhaapts’ew
  Yeminejhxem fy g’eejhap’er?
  Xet yi xabzem teediwixuenu
  Fe fy h’adem yi c’elhh’ak’er?
  .
  Sin fxuetc’inut blachh’a f’etiw
  C’im har xept’em c’ir ghizinus!
  Maf’e tc’ire fixeedqhaash’am,
  Wiz xek’inus fy jherimem!
  .
  Har psom nexhire nexh fxuefaches,
  Uis faxuexhuim psipts’eblejhxem!
  Ts’ixu nailetir ziteexuawe
  Chxhuih’ir chxhuih’im xireeg’uade!
  Zy guibamp’e mit’isaxem
  Fe fy wijhir yaxuixhu maxue!
  .
  Adighe beyraq guichery,
  Weey jhibqham zereeh’a!
  .
  Dy deej ya xhabarxery
  Xet de g’itxuyh’inu?!.
  .
  Dy deej ya xhabarxery
  Xet de g’itxuyh’inu?!.
  .
  Dy deej ya xhabarxery
  Xet de g’itxuyh’inu?!.
  .
  G’eeger: PCHIZEBYY Misosticxue
  .
  GUI LHIFTE:
  Mibdeejim tettxeja ha pselhek’er; de Adighexem deejk’e zi ybreticxue
  xhuin xueeys! Adighe Lhepqim dy chh’am ha g’iryg’uaxem, habi hatk’e
  dig’aaqhawicin xueeys! Adighexem g’idac’il’a jenosydicxuem yi zi ah’a
  t’eg’uir yilhaqhuiwe zipsewa zi Adighel’im haxer g’ic’y-uetar; g’axhuinu
  c’eble Adighexer dig’yqhawicin chh’ak’es!.. Ha zemanim dy Adighexer
  g’aziqhapts’axem ya binijxem; nobey jeey de Adighexer, “Slav Txik’er
  Adighebzem yog’uir” ja-ary tinciwe dig’aaqhaapts’er! Adighebzem zyk’
  g’eemig’u Slav Txik’er lhechiqhak’e zeridaqhah’ak’e g’aminexewe, ya
  bzequitexem dy Adighebzer yiraqhaquiter!.. Hary, de tlhaqhuif-am!..
  Adighexer sit chiqhue dig’ichiwicinur? Habi hatk’e dig’awicin xueey-a?!.
  Adighebzemre Adighe Kuilturimre l’ejxewe haxer t-ac’ek’a xhua newijh
  dig’ichiwicinur?!. Adighebzemre Adighe Kuilturimre dymi-aj xhua newijh
  dig’awicime, habi zyk’ zi maine yi-ajinu-am! Dipchil’xewe dipsewijinus!
  Harasy g’itc’exhuenu dy binxem, c’eble Adighexem ya g’ag’uenuxer f’i
  zerixhuinim pejiw dixueeyiwe chitime; zyk’ zeman nec’ bledmiqhak’iwe,
  zi maxue yape gyic’e dig’awiciw, dy Adighe Txibze Cexydxem yalhxery
  xepchaw g’axhuiw witikuim g’yh’aa, Adighebzem yi txiqhaxer yiryquiw
  yegeqhuaf’ere zeeh’aqhuaf’ere g’aziqhaxhu, habi yi daxaqhar naxuew
  g’aziqhalhaqhu, alternatyfince Adighe Txik’er; yape gyic’e dy winexem,
  k’elhig’uewe dy yeqhagyap’exem chizeeth’awe dixueejhen xueeys!..
  17.08.2016 YEMUZ Yilmez
  .
  .
  . YISTAMBILAG’UE
  .
  Wo sy hadejh pc’ant’e guichem
  Ciguir chizec’ac’e,
  Sy guic’er g’ichytxhiwre
  Xekuir saqhabghine,
  Wo wo wo ry ra,
  Yistambilim dace miqhuery de!
  Yistambilim dace miqhuery de!
  .
  Wo Yistambil qhogu guichery
  Weey wineceg’aacey,
  Sy qaceniw daxery
  Jilem g’ideznawe,
  Wo wo wo ry ra,
  Yistambilim dace miqhuery de!
  Yistambilim dace miqhuery de!
  .
  Wo sy cipxhu nexhic’e guicher
  Zerichh’ats baryney,
  Dy deey zeribiniwre
  Se g’isk’eric’awe,
  Wo wo wo ry ra,
  Yistambilim dace miqhuery de!
  Yistambilim dace miqhuery de!
  .
  Adighe beyraq guichery,
  Weey jhibqham zereeh’a!
  Dy deej ya xhabarxery
  Xet de g’itxuyh’inu?!.
  Wo wo wo ry ra,
  Yistambilim dace miqhuery de!
  Yistambilim dace miqhuery de!
  .
  .
  ADIGHE LHEPQIMRE ADIGHE XEKUIMRE ZEQHUISE DQHAXHUIJIN XUEEYS!
  .
  Ts’ixuimre ts’ixuiqhamre pc’e xuyc’iwe duneeyim daxaqhaxer g’ixezilhh’a Adighe
  Kuilturim duneeyir xueniques!.. Adighe Kuilturir zeri-orijinaliw chimi-a, chimipsew
  duneeyir; c’aqhue daxe xhuijifinu-am! Duneeyim daxaqhaxer g’ixezilhh’a Adighe
  Kuilturir g’aziqhaxhuir Adighebzerras! Habi chh’ak’e Adighe Kuilturir g’aziqhaxhu
  Adighebzemy duneeyir xueniques!..
  Duneeyim daxaqhaxer g’ixezilhh’a Adighe Kuilturir orijinaliwe psewijifin chh’ak’e,
  Adighebzer orijinalire qaabzerew xexhuewre psewijifin xueeys!.. Adighebzer zeri-
  orijinaliw psewijifin chh’ak’e, Adighexer dazidepsew lhepqxem daxemig’uedejiwe,
  zerilhepqk’e Adighebzer f’iwe tc’ejiwe dipsewijifin xueeys! Adighexer di-Adighew
  dig’aanewe dipsewijifin chh’ak’ey, Adighe Lhepqimre Adighe Xekuimre zeqhuise
  dqhaxhuijin xueeys!.. 15.07.2016 YEMUZ Yilmez
  .
  .
  HADEJH LHAXEW QABERDEEY!
  .
  Uachh’amaxue wesiw teelhim,
  Jecy maxuey nepsxer c’oj!
  C’im yi binxer g’yquih’aasy
  Maqhir har yimic’ew yec!
  .
  YI G’ITEEQHAZEJIR:
  Sit dy lajhe, dy xekuijhir
  Dimilhaqhuiwre dol’ej!
  Dinecej wy deej nexh psinc’ew
  Hadejh lhaxew Qaberdeey!
  .
  Uachh’amaxue dimilhaqhuimy
  Ya nexh daxew dy negu c’et-s!
  C’ip’e jijem dichipsewimy,
  Diroguicxue, har dy xekus!
  .
  YI G’ITEEQHAZEJIR:
  Sit dy lajhe, dy xekuijhir
  Dimilhaqhuiwre dol’ej!
  Dinecej wy deej nexh psinc’ew
  Hadejh lhaxew Qaberdeey!
  .
  Dy hane – hadew dy xekuijhir,
  Dy nexhijhxer dymi-aj!
  C’ip’e jijem dig’aminew
  Diwirybin-a dinecej!
  .
  YI G’ITEEQHAZEJIR: (t’o)
  Sit dy lajhe, dy xekuijhir
  Dimilhaqhuiwre dol’ej!
  Dinecej wy deej nexh psinc’ew
  Hadejh lhaxew Qaberdeey!
  .
  . H’AXHUPAC’E Amirxhaan
  . “Muh’ajirxem ya Wered”
  .
  .
  CEXYDILHXER XEPCHAW G’AXHUA “ADIGHE TXIK’ER” ZEETH’AN XUEEYS!
  .
  Adighe Txibze Cexydxem yalhxery xepchawe Adighe Taryxhim g’ichixhuiwe
  witikuim g’yh’aa, Adighebzem yi txiqhaxer yegeqhuaf’e didere zeeh’aqhuaf’e
  didere g’aziqhaxu, habi yi daxaqhar nerilhaqhu didewe g’aziqhalhaqhu, habi
  alternatyfince yi txik’e system zaque g’axhu dy “Adighe Txik’er;” duneeyim yi
  txik’e lhap’e didexem chichs! “Adighe Txik’er” Adighexem zerilhepqk’e c’exiw
  g’aatchtew zeeth’awe dixueejhen xueeys! “Adighe Txik’er” zeeth’awe habik’e
  yape gyic’e dy winexem, k’elhig’uewe dy yeqhagyap’exem, dy nibjhic’exemre
  dy c’aleqhualemre Adighebzer chaqhaagewe chadqhac’en xueeys. Deersxer
  zereettinu deers materyalxemre deers notxemre dizede-apiquiwre f’i didexew
  dqhah’aziriwe haxer dy ts’ixuxem yalhedqha-asime; duneeyim deney chipsew
  dy ts’ixuxem, haxer zerah’awe yeezir – yeezirxew yelejhxew Adighebzer f’iwe
  zeraqhac’efins. Dy zemanim chi-a tekyniky amalxemre ynternetimre f’i didew
  zeeth’ame, haxer dqhazec’efins! Ha deersxem ya vyde-o qayitxer, ynternetk’e
  dy ts’ixuxem yalhedqha-asime, habixem, yeezir – yeezirxew yelejhxew tinciw
  Adighebzer f’iwe zeraqhac’efins! Yiryquiw dizede-apiquime ha uexuiqhuexer
  dqhazec’efins! Dizedemi-apiquime ha uexuiqhuexer dimiqhazac’ew g’anenure
  dizerichh’axam chh’ak’e dy Adighebzer, Adighexem c’exiw yachiquipchejinure
  g’uedijinus! Dimiguivew Adighebze daxer dy nibjhic’exem c’exiw yadqhaac’ew
  dixueejhen xueeys. Habi g’ynemic’awe neqhuec’ zi lheniquek’e alternatyfince
  ha dy txik’e system zaquer zerilhepqk’e zeeth’aw Adighebze daxemre Adighe
  Kuiltur daxemre xedqhaaxhuewre dqhapsewin xueeys!.. Haxer txueqhazec’en
  chh’ak’ey Adighebzer f’iwe zic’e Adighexer dizede-apiquin xueeys!.. Adighexer
  di-Adighew dig’izerinejifinim pejiw dixueeyiwe chitime, ha dy lhepq uexuiqhue
  kritiky didexer dqhazec’en xueey g’oxhuir! Di-Adighew dig’aanewe dipsewijifin
  chh’ak’e, habixem g’ynemic’awe neqhuec’ qhogu, neqhuec’ amal dy-a-am!..
  08.08.2016 YEMUZ Yilmez
  .
  .
  GUIMQAALE WEREDIR
  .
  WEZI Muratk’e zeger marje!
  C’ale f’its’e queqhu-a woy?!.
  Ci qhuirim teesiry woy marje!
  Qhuise pxuexhuin-a woy?!.
  .
  Wy ci pexuijhiry woy marje!
  Zeripxec’ibqhue woy!
  Guimqaale guibqhamy woy marje!
  Murat chozawe woy!
  .
  We wy nibjheqhuxery woy marje!
  G’izeroqhaachte woy!
  C’ilher g’amichtewre woy marje!
  Murat g’achten-am woy!
  .
  Teet prystafiry woy marje!
  Murat k’elhopxhue woy!
  Bghi pxhuante bidemy woy marje!
  Murat doh’ajir woy!
  .
  We mequmecic’exem woy marje!
  Vi c’oqhac’ejire woy?!.
  “We wy jaqhueqhuxery woy marje!
  Jeeyimy g’ipxuosk’er woy! (2)”

 9. Yılmaz Özcan / YEMUZ Yilmez

  DIYASPOREM CHIPSEW DE ADIGHEXER, SITIM CHIQHUEW P’ERE DIG’ICHIWICINUR?!.
  .
  Axhretir pejiw zy f’ech mixhuxem; dy Adighexer yigyiry g’aaqhapts’enure, Qafqas Zawem
  chiqhue dy hadecxue – hanecxuexem ya hadecxue – hanecxuexemre haxem ya binxemre
  kuedk’e ya nexhiber JENOSYDICXUE yirac’il’exew zeteeziwik’axem, Adighebzem pejiwe
  zyk’ yeg’u g’amixhu ya txik’e systemir (SLAV TXIK’ER) dy Adighebzem yeg’u g’axhuiw ja-
  anure Adighexer yigyiry daqhaguivenus!.. Adighexer, yilhes bqhuic’ lhandere dizeriguivar
  habi hatk’e ze yiryquin xueey-a?.. Diyasporemk’e g’aminewe, XEKUIMY Adighebze daxer
  chiziqhuipchejxer kued xhuas!.. Lheguim g’ichidqhalheqhua internet syte psalhachh’am
  har, naxue didewe g’eeqhalhaqhuir, g’ee-uater:
  .
  . Adıgece, Kabardeyde de ‘Can Çekişiyor’ – Çerkesya
  . cherkessia.net/news_detail.php?id=3316 10 Şubat 2010
  .
  Xekuim chipsew dy lhepqaqhuxer xuytxe-am!.. Habixem zyk’ ya maq g’iraqhak’ifinu-am!..
  Diyasporem chipsew de Adighexer sitim chiqhue dig’ichiwicipenur?.. Adighebzer dymi-aj
  xhua newijh dig’ichiwicinur?.. Adighexer; habi hatk’e dimiguivewe, psinc’ewe dig’awiciwe,
  alternatyfince dy txik’e system zaque g’axhu “Adighe Txik’er” system daxer g’aatchtewe
  zeeth’awe dixueejhen xueey-a?.. Adighe pejxer zyk’ deeguipsisa; ha dy lhepq uexuiqhue
  kritiky didem dy nexer xuediwif’its’ime, Halih’ Lhap’em, Adighebzem yi h’eesepir dawere
  yettijifinu? Dy cexyd lhap’exem ya ne-uxem dawere deeplhijifinu?.. “C’eble Adighexer de
  g’idebghink’ey xhuins!..” jit-awe zyk’ dygu g’ak’-a?!. Nit’e; deeplhiwre, dy jaqhueqhuxem
  ji-ac’e daxuexhuiwre dy Adighebze daxemre dy Adighe Kuiltur daxemre dqhal’enu?.. Fe
  dy ts’ixuxem ze nivjizo-ajir: Adighebzer hapxuedew deeplhiwre dqhaal’eme, dy zemanim
  chipsewa de Adighexer, habi yi veebalim yflah’ dyqhaxhuin-am! Halih’ Lhap’em; axhretim
  habi yi h’eesepir cheettijifin-am! Ha dy lhepq uexuiqhue lhap’e didem ze deeguipsisijime,
  de Adighexem deejk’e nexhif’ xhuinuwe g’ischoxhuir!..14.03.2017 YEMUZ Yilmez
  .
  T’EG’U NEXH C’EXIWE GUI ZILHITTEN XUEEYIR:
  Cir queciws zerylheqhuar, zyguiry ADIGHE PEJ g’axhu Adighe Cuweeyim! Guik’e psek’e
  Adighe ts’ixuim yi quec Adighecir, “Adigher zeriguipsisen xueeyim” xuedew meguipsiser!..
  Adighe Cuweeyim chyqhuisem cir, Adighe Guipsisek’ek’e yiqhaguipsisewre g’eeqhaafer,
  g’eeqhawigyir dig’aziqhac’a dy Halih’ Lhap’em; Adighery zy qhuise cim xuedew “Adighew
  yiqhaguipsisejin” chh’ak’e!.. Hawe dy zemanim chipsew Adighexem kuedk’e ya nexhibem;
  Adighe Guipsisek’e daxer yaqhag’uediwe Adighe Chenim xame zerixuexhuaxem chh’ak’e,
  nobe haxer; daxe – daxewe zeguiri-uejifxe-am, yiryquiw f’iwe zerilhaqhuijifxe-am!.. Haxer
  g’itxezilhh’aaxer; dy Adighe Kuiltur daxer yaxuemicekyiwe, dy ts’ixuxer g’aziqhaapts’ewe
  ziqhah’awleey dy jaqhueqhu xamexerras!.. Adighexem ha g’axhuiqhar tlhaqhuifiwe Halih’
  Lhap’em g’idjy-axery zaxuewe g’idguiri-ueme, xeg’uedejiniqham, nexh mixuymiwe gyawir
  xhuijiniqham dig’eelifinus!.. Xamexem yaxuelajhe dy ts’ixuxem zag’eedmiqhaqhaapts’ew
  zadmiqhaqhah’awleeyiwe, dizedelajhewe dixueejhefime, zerilhepqk’e zig’adiwijhijifinus!..
  .
  Ya Rabbyy!
  Adighexer; sitim chiqhuew p’ere zerijilek’e dig’awiciw, Adighe Guipsisek’ek’e diguipsisewre
  dizedelajhewe dichixueejhenur?!. 14.03.2017 YEMUZ Yilmez
  .
  . SY BZEW SY ADIGHEBZE
  .
  Chi-as, ja-aw dy bzer mainences.
  Chi-as, ja-aw dy bzer quileeyinces.
  Bezer uexuk’e mixhuiwe neqhuec’ guerxem
  Ya chh’am wy-abenir g’eemizeqhs.
  .
  Har jizi-am, haxer zy jhe yeziqhag’uim,
  Yi hane bidzicer yeec’ h’arem!
  Zy bzer neqhuec’ bzek’e zixhuejim,
  Sit yimixhuejinu g’ixuenen?!.
  .
  Txidem; yi g’eejheqhuem, dy Adigher
  Psih’aalhaxuew guibqham yirypxhaas.
  Kuedir zeripsalher Iarapibzes.
  Nexhibejs Tirkuibzem yilhexhaar.
  .
  Chi-as Yngyilyzimy Fransiziwy f’ek’a
  Har zimic’ej sixuezas.
  Ye Tirkuibzer yi hanedelhxuibzew zilhitej
  Adighey seepselhas.
  .
  Saf’ena-am haxem, saghyya-am.
  Sygu yac’eqhuiw ya ar squizijas.
  Xexes lhepq zy xeku zif’eg’uedaxem,
  Sinechxheeyiw ya c’ib syplhejas!..
  .
  Sit yac’en habixem, sit ya maxue!?.
  Sitiry ya pchedeeyiwe nexu g’ak’in!
  Qhaac’e zef’emih’am yi qharybxem,
  Txibzey, bzey sitk’e yagu g’ak’in…
  .
  Txibzer yi teep’enime bzer mexuabe,
  Bzem zeecec’, xuytiw zeewquedyy.
  Txibzer pe-ac’ame, bzer mel’ejir!
  Guir bqhademih’ajiw har medyyir…
  .
  Se sixueey-am l’eniw, sy bzer nobe.
  Se sixueey-am l’eniw, har pchedeey.
  Sy bze daxers, syguir ziqhaxuaber.
  Sipxuireexhu quirmen we, sy bzew sy duneey!
  .
  Bzewe chi-am pc’ecxue yaxuefaches.
  Bzewe kued yic’eniw xety xueeys.
  Hawe zi bzes, syguim g’idewibzer.
  Sipxuireexhu quirmen we, sy bzew sy duneey!
  .
  . YELHMES Awladyn
  .
  .
  GUIMQAALE WEREDIR
  .
  WEZI Muratk’e zeger marje!
  C’ale f’its’e queqhu-a woy?!.
  Ci qhuirim teesiry woy marje!
  Qhuise pxuexhuin-a woy?!.
  .
  Wy ci pexuijhiry woy marje!
  Zeripxec’ibqhue woy!
  Guimqaale guibqhamy woy marje!
  Murat chozawe woy!
  .
  We wy nibjheqhuxery woy marje!
  G’izeroqhaachte woy!
  C’ilher g’amichtewre woy marje!
  Murat g’achten-am woy!
  .
  Teet prystafiry woy marje!
  Murat k’elhopxhue woy!
  Bghi pxhuante bidemy woy marje!
  Murat doh’ajir woy!
  .
  We mequmecic’exem woy marje!
  Vi c’oqhac’ejire woy?!.
  “We wy jaqhueqhuxery woy marje!
  Jeeyimy g’ipxuosk’er woy! (2)”
  .
  .
  G’AXHUG’AAC’EXER G’ADIWIPSELHK’E DY UEXUIQHUEXER ZEF’EK’-AM!..
  .
  G’axhug’aac’exer g’adiwipselhk’e dy jile uexuiqhuexer zef’ek’-am! Adighexer;
  mixhumic’e dide kued dy chh’am g’iryg’ua petire, yigyiry xamexemre haxem
  yaxuelajhe dy ts’ixuxemre tinciw dig’aaqhaapts’ery f’iwe daqhah’awleeyir!..
  Har, de Adighexem zyk’ tlhaqhuif-am! Pejxer zyk’ tlhaqhuif-am! Xamexem
  zag’idoqhaqhaapts’ery zadoqhaqhah’awleeyir! Sit chiqhue dig’ichiwicinur?!.
  Dy hadecxue – hanecxuexem ya hadecxue – hanecxuexemre habixem ya
  sabyy – binxemre kuedk’e ya nexhibexer zefezechiw zeteeziwik’a lhepqim
  Adighebzem zyk’ yeg’u g’amixhu yi txik’e systemir, Adighebzer yiryttxiniw
  zeeth’awe, neqhuec’iw jit-an xueeyime, Adighebzer daxe – daxewe, xhuin
  xuedew dimitxijifiwe, Qeeymet Maxuer g’asixu dy lhepq uexuiqhuexery dy
  uexuiqhue wineeyxery zyk’ wizenc’inuxe-am!.. Hadireey lhepqxem de zyk’
  pejiwe pc’e g’itxuac’inu-am!.. Ya milku dirabilimiwe f’ek’a, pejiwe ts’ixuifey
  g’idaplhinu-am! Habixem c’aqhue daf’e-uexuy xhuinu-am! G’ichideplhxem
  chiqhue, “Pejiw jivo-ar! Fizaxues!” g’idja-axemy, de dizerith’amichk’e dider
  habixem f’iwe yac’er! Har zimic’ej miqhuer, xamexem f’iwe yaqhah’awleey
  de Adighexerras!.. Habi chh’ak’e, zyguim zi namyle Adighepse pej zylhij dy
  ts’ixuiw xhuam psoguemy sinivowipc’ir: Adighexer de, sitim chiqhue pejiw
  dig’ichiwicinur?!. Sitim chiqhue dery neqhuec’ lhepqif’xem xuedew TS’IXU
  PEJXER dichixhuifinur?!. Adighexer TS’IXU PEJ dimixhuifawe, g’idyta dy
  aqilxer dimiqhalajhewe, Halih’ Lhap’em zyk’ guic’eqhu g’izeritxuymic’inur,
  Adighexem f’iwe tc’ejin xueeys!.. Halih’ Lhap’em aayetk’e g’idjy-ar miras:
  “ZI LHEPQIM YEEZIM ZYMIQHAWIZEXUIJAWE, SE HA LHEPQIM ZYK’
  SIDE-APIQUIN-AM!..” Ha aayetir Adighexem zaxuewe, f’iwe g’idguiri-uen
  xueeys!.. Adighe pejxem; habi hatk’e xamexem ja-axer dy f’ech mixhuiwe,
  habixem zyk’ zag’eedmiqhaqhaapts’ewe, dery qhogu zaxuem diteeh’awe
  yi pek’e dig’uen xueeys, lhepqif’xem xuedew! Ha uexuiqhuer zerilhepqk’e
  dimiqhazac’ewe Qeeymet Maxuer g’asixu PCHIL’INIQHAR diwixinu-am!..
  Adighebzer t-ac’ek’ime, har, dy xekuir zerit-ac’ek’am nexhire kuedk’e nexh
  eey xhuinus! Dy jaqhueqhuxem Adighebzer yaquiteniw, yaqhag’uediniw ya
  wijh zerytxer; Adighepse zy-aj Adighexem zichidqhaqhuipchen xueey-am!
  Habi g’ynemic’awe de Adighexer diziqhaguivexer; yac’exew ye yamic’exew
  chitxemy, Adighexem dy jaqhueqhuxem ya de-apiqueqhu zerixhuxery, zyk’
  zichidqhaqhuipchen xueey-am!.. 30.12.2016 YEMUZ Yilmez
  .
  .
  ADIGHE LHEPQIWE HALIH’IM KUEDIW DEELHE-UIN XUEEY G’OXHUIR!..
  .
  Duneeyim yi detxene c’ip’emy chipsew dy Adighe c’eniqhalejhxem kuedk’e
  ya nexhibem; haxer xamexem zerixuelajhexem, haxem yaf’eg’uenixewe ya
  wijh zerytxem chh’ak’e, Adighebzer pejiwe zyk’ yaf’e-uexuij-am!.. Habixem
  Adighebzem yi guiqhu chac’xem; xamexem, Adighexem dy jaqhueqhuxem
  yagu zaryh’inum xuedew mepsalhexer!.. Habixem ya ziqomiry hapxuedew
  matxexer!.. Adighexem zy axer g’itteelh xamexemre haxem yaxuelajhe dy
  ts’ixu guerxemre; dy Adighe c’aleqhualer g’aaqhaapts’er, yaqhah’awleeyir!..
  Zyguxer xamexem yeba Adighe c’eniqhalejhxem ya ziqomim; Adighebzem,
  Adighe Kuilturim ya yaqha f’ek’a zyk’ ya sebep g’eek’xe-am!.. Ha dy ts’ixu
  lhap’exer hapxuedew zerixhuxer, Adighe Lhepqim dy nasipincaqhacxues!..
  Ha dy ts’ixuxem yaguxer Adighe Lhepqimk’e g’eebejifinxe chh’ak’e; Adighe
  Lhepqiwe Halih’ Lhap’em kuediw duia xuetc’in, deelhe-uin xueey g’oxhuir!..
  Adighexer yilhes 3000 (mynych) lhandere ziguerxem dig’izeraqhaapts’exer,
  habi hatk’e ze yiryqua xhuin xueey-a?!. 2016 Qha. YEMUZ Yilmez
  .
  GUI ZILHITEN XUEEYXER:
  “Dy jaqhueqhuxemre habixem ya darexew yaxuelajhe dy ts’ixu guerxemre,
  Adighebze daxemre Adighe Kuiltur daxemre yaquitenixewe zareelejhxer;”
  Adighe C’aleqhualem zyk’ zichamiqhaqhuipcheme zaxuew yac’a xhuins!..
  Adighexem, habi hatk’e “Adighe Txik’er” g’aatchtewe zeeth’an xueey-a?!.
  2016 Qha. YEMUZ Yilmez
  .
  .
  DY WEREDXER ADIGHE TXIK’ER DAXEMK’E TTXIW DIG’EEGEN ZERIXUEEYIR
  .
  Adıgece’mizi en okunuşlu ve en kullanışlı duruma getiren, onun güzelliğini en
  net olarak gösterebilen ve alternatifsiz milli yazı sistemimiz olan Adıge Yazısı
  (Adighe Txik’er) ile ŞARKILARIMIZI yazarak güzel makamlarıyla okumadıkça;
  uluslararası arenada kimse bizi sahiden ciddiye almaz ve kolayca kandırılarak
  kullanılan basit insanlar olarak görülmekten öte bir değerimiz olamaz!..
  Dy weredxer “Adighe Txik’er” daxemk’e ttxiw dig’eemigewe c’ih’ pej dy-an-am!..
  Adighexer; nesip’exer dy-aw, zimy zeedmiqhaqhaguivew, zemanim yi qiymetir
  f’iwe tc’ew, dizedelajhewre dipsewin xueey-a?!. 01.03.2017 YEMUZ Yilmez