Çerkez Fındıcak Çevre Derneği ve Fındıcak Abhaz Derneğinden kınama yazısı

Çerkez Fındıcak Köyü  Doğa ve Çevre Koruma Derneği ve Fındıcak Abhaz Derneği köy muhtarı hakkında kınama yazısı yayınladı.

Kınama yazısı şöyle:

Verusa Holding tarafından Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) 26.06.2020 tarihinde Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.’nin sahip olduğu 23 adet maden ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa İlçesi’ndeki bakır maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili bugün gelen analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında tonda 3,95 – 12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edilmiştir.Bahse konu analiz raporu ön incelemeler kapsamında elde edilen numunelere dayalıdır. Bu nedenle söz konusu maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla çok daha kapsamlı incelemelere ihtiyaç bulunmaktadır.  Bu kapsamda jeofizik ve jeoloji çalışmalarını takiben sondaj faaliyetlerine başlanacaktır.” şeklinde açıklamada bulunulmuştur.

Bu bildirimden bir süre sonra maden sahası olarak belirlenen alan ve çevresinde yer alan köyler ile Erbaa ilçe merkezinde bu konuda araştırmalar yapılarak, siyanürlü altın madeni , sülfürik asitli bakır madeni işletmelerinin ve maden saha çalışmalarının insan, hayvan ve doğa üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu hali hazırda diğer bölgelerde bulunan maden sahalarında yaşanan olumsuzluklarda tespit edilerek ekolojik yaşamın zarar göreceğinden bahisle Erbaa genelinde Yeşerçev isimli bir platform kurularak geniş kapsamlı mücadele başlatılmıştır. Köyümüz madenden direk olarak etkilenin bölgede yer aldığından ve gelinen noktada zorunlu bir ihtiyaç olarak hukuki ve resmi çalışmalar yapmak üzere dernekleşmenin gerektiğine karar verilmiş ve  kurucu 7 kişi ve diğer destekçileri ile birlikte 15 kişi tarafından dernek çalışmalarına başlanılmış ve 11.01.2021 tarihinde kuruluş çalışmaları tamamlanarak ilgili dernek tüzüğü ve gerekli belgeler Erbaa İlçe Dernekler Şefliğine teslim edilmiş ve 22.01.2021 tarihinde derneğimize yapılan bildirim ile Çerkez Fındıcak Köyü Doğa ve Çevre Koruma Derneği Tokat İl Dernekler kütüğüne kaydedilerek resmileşmiştir.

Çerkezfındıcak Köyü Doğa ve Çevre Koruma Derneği; tüzüğünde kuruluş amacını Çerkezfındıcak köyü sakinleri ile üyeleri açısından Çerkezfındıcak köyü meskun mahal, arsa, arazi, bağ, bahçe, mera, yer altı ve yer üstü zenginliklerini,  Sakarat Yaylası, Boğalı Yaylası, Kelkit Havzası ve çevresinde oluşmuş olan ekolojik yaşamı, doğal varlıkları, kültür varlıklarını, doğada ve tabiatta bulunan her türlü bitki ve hayvan türlerini korumak, köy ve çevresinde bulunan insanlar için anayasal ve çevre kanunundan alınmış olan temel haklarını korumak için temel insan haklarından olan çevre hakkını düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde Dünya ve insanlar açısından kabul edilemez ve sürdürülemez nitelikte çevre sorunlarına sebep olan her tür idari ve/ veya özel işlem, eylem, karar, uygulamaya karşı, her tür meşru ve yasal etkinliklerde bulunmak, gerçek ve/veya kamu/özel/tüzel kişiliklerine karşı her tür hukuki girişimlerde bulunmak, sürdürülebilir ve ekolojik yaşamın savunuculuğunu yapan bir hukukun gelişimine katkıda bulunmak ve “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” Anayasa hükmü gereği ve “Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir” Çevre Kanunu hükmü gereği amacıyla çalışmalar yapmak, hukuki ve cezai her türlü yasal ve hukuksal sınırlar içerisinde Çerkezfındıcak köyü sakinlerinin dernek üyelerinin ve derneğin kuruluş yeri itibari ile kendi tüzel kişiliğinin hak ve menfaatleri ile yine Çevre Kanunu gereği gerek gördüğü tüm ülke coğrafyasında ekolojik yaşamı, doğayı, tabiatı ve çevreyi korumak olarak belirlemiştir.

Dernek resmi işlemleri bir yandan devam ederken diğer yandan Erbaa ilçe merkezli mücadelelere destek vermeye başlamış ve kendisine bir dizi çalışmalar yaparak hizmet üretmeye başlamıştır.

Son olarak 08.02.2021 tarihinde duyurusunu yapmış olduğumuz; Yeşil Erbaa Çevre Platformunun (Yeşerçev) organizatörlüğünde Erbaa Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde 09.02.2021 tarihi saat 13:00 de belde belediye başkanları, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile Erbaa Belediye Başkanında hazır bulunduğu toplantıya derneğimiz kurucu üyeleri ile birlikte katılmışlardır.

Toplantı genel anlamda madenin zararlı etkilerinin bir kez daha dile getirilmesi ve hukuki mücadele için köy muhtarlıklarının ve sivil toplum kuruluşlarının bu mücadeleye resmi olarak vekalet vermek sureti ile katılımına ilişkin gerçekleştirilmiştir.

Derneğimiz toplantıda kendisini takdim etmiş, siyanürlü ve sülfürik asitli maden işletmeciliğine karşı olduklarını Erbaa ilçesinin ve Çerkezfındıcak Köyünün güzelliklerinin korunmasından yana olduklarını beyan etmişlerdir.

Toplantı esnasında devam eden görüşmeler sırasında Çerkezfındıcak Köyü Muhtarı, beraberindeki kardeşleri ve birkaç kişi tarafından ortam gerilmiş toplantı sonuna doğru öncelikle dernek başkan yardımcımız Çiğdem Tongal’a önce sözlü saldırıda bulunarak engellemeye çalışmışlar, başarılı olamayınca da fiziki olarak müdahalede bulunarak ittirerek engellemek istemişlerdir.

Bu durumun uzamaması için dernek kurucu üyelerimiz duruma müdahale ederek bir süre olay çıkmasını engellenmişlerse de toplantı sonunda köy muhtarı Sinan Tekin tarafından derneğimiz başkanı Turan Der’e yumruklu saldırıda bulunulmuş ve olaylar köy muhtarı tarafından bir anda geri dönülemez şekilde tırmandırılmıştır.

Bu durum derneğimizin sindirebileceği, görmezden gelebileceği bir durum değildir. Derneğimizin kuruluş amaçlarında Çerkezfındıcak Köyü, Sakarat ve Boğalı Yaylalarının korunması için her türlü hukuki ve yasal hakların kullanılarak mücadele şekli benimsenmiştir. Hukuki ve yasal haklarımız sadece köyümüz, ilçemiz ve yaylalarımız için değil, köy halkımız, dernek üyelerimiz ve dernek tüzel kişiliğimiz için de sonuna kadar savunulacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz üzere madenin zararlarına karşı Çerkezfındıcak köyünü korumak için madene karşı hukuki ve yasal mücadele başlatmak üzere çalışmalar yapan derneğimiz başkanı Turan Der ve başkan yardımcımız Çiğden Tongal’a Çerkezfındıcak köyü muhtarı Sinan Tekin, kardeşleri ve beraberindeki diğer arkadaşları tarafından yapılmış olan sinkaflı cümleler içeren sözü saldırıları ve yumruk atmaya vardırılmış olan fiziki saldırıları asla kabul etmiyoruz, buna sebep olanları en hafif tabir ile kınıyoruz.

Bu saldırıları gerçekleştirenler hakkında en kısa sürede yasal haklarımızı aramak için ilgili kanun yollarına başvuracağımızı bildiririz.09.02.2021

Çerkezfındıcak Köyü Doğa ve Çevre Koruma Dereği

Yönetim Kurulu

Fındıcak Abhaz Derneğinden kınama metni ise aşağıdaki şekildedir.